2

Vigselskyldighet?

Kyrkomötet har beslutat att bifalla motionen 2011:32 om vigselbehörighet för alla präster. Motionen lyder som följer:

”Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till 2012 års kyrkomöte återkomma med förslag till åtgärder som säkerställer att samtliga präster i Svenska kyrkan innehar vigselbehörighet.

Motivering
Svenska kyrkans beslut att behålla vigselrätten är grundligt berett och förankrat. När en handfull präster i fjol ansökte hos Kammarkollegiet om att få avsäga sig sin vigselbehörighet sade Svenska kyrkan i sitt yttrande nej, med den principiella motiveringen att en präst inte på det sättet ska kunna dela upp sin vigningstjänst.
Trots detta gick Kammarkollegiet prästerna till mötes, med motiveringen att Svenska kyrkans präster inte har någon lagstadgad skyldighet att vara vigselförrättare inom samfundet och att den som vill därmed också ska kunna avsäga sig sin behörighet. Det är ett ställningstagande som vi måste respektera.
Vi anser emellertid att det ur Svenska kyrkans perspektiv måste betraktas som otillfredsställande att det är upp till den enskilde prästen att avgöra om det ska ingå i befattningen att inneha vigselbehörighet eller inte. Det riskerar att försätta både enskilda personer och Svenska kyrkans församlingar och domkapitel i svåra situationer.
Kyrkomötet måste vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga präster i Svenska kyrkan innehar vigselbehörighet, vilket behöver förberedas av Kyrkostyrelsen.

Stockholm den 19 juli 2011 och Mörtarbo den 20 juli 2011″

I beslutet konstaterar utskottet ” bl.a. att det inte är upp till den enskilda prästen att avgöra om man vill vara förordnad som vigselförrättare utan att det är en ordningsfråga i Svenska Kyrkan”

Som jag förstår det menar alltså Kyrkomötets majoritet att Vigselrätten inte är en vigselrätt utan en vigselskyldighet och att man nu till nästa år ska hitta ett sätt att säkerställa detta ( att tvinga alla präster att viga alla som önskar vigas, får man väl anta). Hur man tänkt sig säkerställa detta återstår att se. Tydligt är att majoriteten fortfarande anser Svenska Kyrkan var en del av statsapparaten och inte drar sig för att använda maktmedel.

Det som återstår blir väl att helt enkelt lämna Svenska Kyrkan…

Kanske är det bra med polariseringen? Kanske håller klyftan inom Svenska Kyrkan på att bli allt för vid? Jag vet inte. Jag blir bara ledsen och betryckt.


1

Vigseltvång?

Dagen har idag skrivit om att kyrkomötets Tillsyns- och Uppdragsutskott bifallit en motion att tvinga präster att viga. Jag blir allt mer förundrad.

Motiveringen för att bifalla motionen lyder ”Vi bejakar motionens syfte att säkerställa att det inte är upp till den enskilda prästen att avgöra om han eller hon ska vara vigselförättare eller ej”.

Jag har så svårt att förstå den respektlöshet detta ger uttryck för. Det blir allt mer tydligt att vissa vill se Svenska Kyrkan som en folkrörelse med fortsatt stark anknytning till det politiska etablissemanget. En serviceinrättning som ska stå till tjänst med vackra ritualer, men helst utan innehåll – framförallt bör man inte i dessa sammanhang prata om Gud och Jesus eller annat som kan uppfattas som frånstötande.

Självklart ska kyrkan vara öppen för alla. Självklart ska de som kommer till kyrkan oavsett anledning tas emot och välkomnas. Men det är väl inte samma sak som att kyrkan inte ska kunna vara kyrka. Nog måste väl kyrkan kunna stå för det vi tror på. Vi kan väl inte börja prata bort Jesu uppståndelse bara för att det kan vara svårt att tro på, eller jungfrufödseln eller underverken eller Gud….

För mig blir det allt mer märkligt och stötande att en politiskt vald församling ska kunna bestämma över Svenska Kyrkans tro och lära. När det dessutom tydligt framgår att man inte tar människors tro på allvar blir jag ännu mer beklämd.